Bråstadvika

Vi registrerer at vi de siste årene etter brannen i 2009, har fått en nedgang i antall utleide båtplasser. Dette skyldes vesentlig at vi i denne perioden ikke har kunnet tilby servering eller noen kioskvirksomhet i området. Det har tidligere vært forespørseler til kommunen om slik drift i midlertidige installasjoner, men kommunen har ikke stilt seg positive til en slik løsning.

I fjor sommer var det i Oppland Arbeiderblad en stor reportasje om badestranda om manglende toaletter og kiosk i området. Gjøvik Båtsenter har ikke ansvar for annet enn båthavna og parkeringsplassen. Badestranda eies og driftes av grunneieren. Resultatet ble at grunneier i samarbeid med Gjøvik kommune fikk etablert en nødløsning med toaletter med lukket kum. Etter min oppfatning er dette en for dårlig løsning med så stor besøksmengde.

I år var jeg tidlig ute med å sende en søknad til kommunen, med forslag om etablering av to hjulgående containere, - en for kiosk og gatekjøkken, den andre med toaletter med tilkobling til det kommunale nettet. Søknaden ble vektlagt behovet for midlertidig løsninger for almenheten i området, inntil det nye bygget blir oppsatt.Gjøvik kommune behandlet saken og stilte seg positive til å innvilge en midlertidig tillatelse på maksimum to år, under følgende kriterier:

Det måtte innsendes full byggesøknad, tegninger av containerne, plassering, krav om forskjønnelse av fasader, påsetting av takkonstruksjoner, universal utforming med stigeplan for rullestoler, rekkverk, og varsler til alle berørte parter som Arbeidstilsynet, Mattilsynet etc. Etter en rask vurdering av kostnadene og arbeidet for å holde dette åpent i noen uker hver sesong i bare to år, ble det klart at et slikt omfattende krav ikke var forenlig med investeringene.

Det ble sendt et nytt brev til kommunen, hvor det ble satt fokus på at området sårt trengte et toaletttilbud om sommeren, og at Gjøvik båtsenter ikke hadde anledning til å drifte dette for almenheten, uten å få inntekter fra samme området. Vi spurte om det ikke kunne være mulig å forenkle kravet, i og med at dette tross alt bare gjaldt to hjulgående containere. Men kommunen opprettholdt sitt vedtak, og viste til lovverket for slik oppføring. De var ikke villige til å gjøre unntak for at vi i fellesskap kunne få til et tilbud i vika.

Vi må derfor meddele og sterkt beklage at vi også i år ikke kan gi våre besøkende et serveringstilbud eller tilby dere toaletter. Vi hadde håpet å finne en løsning, men kommunen er fast bestemt på at vi skal sette opp vårt nye bygg, og få disse fasilitetene inn der. Vi har ingen vanskeligheter med å skjønne det, men det er ikke tilstrekkelig å bare ønske en slik løsning, - den skal også forrentes også.

Vi ønsker å presisere til slutt at vi respekterer kommunens holdning i saken, og skjønner at de ikke kan gjøre unntak. Det er derfor ingen uoverensstemmelser mellom kommunen og oss i denne saken.

#